Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Berk Music Productions 01-01-2020

1.BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
1. Onder bureau wordt verstaan: Berk Music Productions
2. Onder opdrachtgever wordt verstaan: de (rechts-)persoon die de opdracht verleent aan het bureau tot het engageren van artiesten en/of musici en/of de verdere organisatie van een evenement, productie of festiviteit.
3. Onder artiest wordt verstaan: iedere artiest, groep van meerdere artiesten en/of musici en/of daarbij rechtstreeks betrokken medewerkers (-sters) ten behoeve van bediening en verplaatsing van technische voorzieningen en/of optredens-attributen.
4. Onder optredens-attributen wordt verstaan: licht- en geluidsinstallaties, decors, kleding (kostuums), rekwisieten, muziekinstrumenten of andere goederen welke duidelijk voor het optreden nodig zijn. 5. Onder uitkoopsom wordt verstaan: het totaalbedrag (exclusief het daarvoor geldende btw-tarief) waarin behalve salaris(-sen) mede begrepen de loonheffing en de premie UWV-werknemersverzekeringen voor zover die verschuldigd zijn, af te dragen door het bureau dat hiervoor door het Ministerie van Financiën gemachtigd is middels een beschikkingsnummer, omzetbelastingnummer, loonbelastingnummer; UVW-identificatienummer Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging zijn opvraagbaar bij het bureau en tevens controleerbaar bij de desbetreffende instanties.

2. BEMIDDELINGS-OVEREENKOMSTEN
1. Bureau en opdrachtgever zijn gebonden nadat de opdrachtgever aan het bureau persoonlijk, telefonisch of per e-mail of faxbericht opdracht heeft gegeven tot het (doen) uitvoeren van een optreden of productie. Partijen hebben in ieder geval overeenstemming bereikt over: optredende artiesten en/of musici, datum en tijdstippen optreden, uitkoopgage, locatie en overige dienstverlening.
2. Het bureau zal binnen 5 werkdagen de overeenstemming inzake optreden schriftelijk in tweevoud vastleggen en deze overeenkomst aan opdrachtgever toezenden. De opdrachtgever zal 1 exemplaar daarvan voorzien van zijn handtekening binnen 5 dagen retour zenden naar het postadres van het bureau. De opdrachtgever verklaart meerderjarig te zijn en bevoegd tot het aangaan van deze overeenkomst.
3. Het niet ondertekenen en/of retour zenden door de opdrachtgever kan nimmer dienen tot bewijs dat geen overeenkomst is bereikt tussen opdrachtgever en bureau. Indien het bureau niet een getekend exemplaar van de overeenkomst binnen 5 dagen na datum opmaak van de opdrachtgever retour heeft ontvangen dan is het bureau gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat het bureau gebonden is enige schadevergoeding aan de opdrachtgever te voldoen.
4. Eventueel na ondertekening te maken aanvullende of gewijzigde afspraken inzake het optreden of de productie zijn slechts van kracht indien deze door partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

3. BEPALINGEN INZAKE OPTREDENS EN PRODUCTIES
1. De opdrachtgever verklaart uitdrukkelijk bekend te zijn met de aard of hoedanigheid van de prestaties van de artiest.
2. De opdrachtgever zal voor zijn rekening twee consumpties per aan het optreden medewerkende persoon per uur inclusief opbouwen en afbreken beschikbaar stellen tenzij anders schriftelijk is overeengekomen in de bijzondere bepalingen inzake het optreden.
3. De opdrachtgever verklaart in het bezit te zijn van de voor het optreden van overheidswege vereiste vergunningen. Het niet of niet meer in het bezit zijn van de benodigde vergunningen betekent voor de opdrachtgever wanprestatie ten opzichte van het bureau. De over het optreden vereiste BUMA/STEMRA en SENA rechten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
4. De opdrachtgever garandeert dat: een voldoend ruime, schone, verlichte, verwarmde en afsluitbare kleedkamer aan de artiest beschikbaar wordt gesteld. De kleedkamer is voorzien van minimaal tafel en stoelen, stopcontact en spiegel en is gesitueerd op een redelijke loopafstand van een toiletgelegenheid;
5. De veiligheid van de artiest ten allen tijde door hem gewaarborgd is en indien het bureau daarom verzoekt dranghekken en ordedienst aanwezig zijn;
6. Op de plaats van optreden een stevig podium aanwezig is dat voldoende ruimte biedt aan de artiest en de optredens-attributen waarop zonder gevaar voor schade en stroomstoringen kan worden opgetreden (opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de eisen aan het podium inzake de afmetingen, de hoogte, de ruimte tussen vloer en plafond en vereiste stroomvoorzieningen); Opdrachtgever zal niet toestaan dat:
7. Er meer publiek in de locatie aanwezig is dan door overheid en/of brandweer is toegestaan;
8. zonder schriftelijke toestemming van het bureau geen beeld- en/of geluidsopnamen en/of interviews zullen worden toegestaan;
9. zonder schriftelijke toestemming van het bureau geen afbeeldingen, geluidsdragers of andere artikelen voorzien van de naam of de beeltenis van de artiest zullen worden verkocht in (de onmiddellijke nabijheid van) de locatie;
10. de locatie en met name het podium voldoende tijd voor, tijdens en na het optreden gemakkelijk bereikbaar is voor de artiest en vervoer daarvan tijdens het opbouwen, optreden en afbreken. Het bureau dient zorg te dragen voor een tijdige aanwezigheid van de artiest alsmede de optredens-attributen alsmede voor het opbouwen van dit laatste meteen voor aanvang van het optreden of op een eventueel schriftelijk overeengekomen eerder tijdstip.
11. Het bureau overlegt met de opdrachtgever het voor het optreden noodzakelijke geluidsvolume dat de artiest tijdens zijn optreden zal produceren.
12. De door het bureau en de opdrachtgever overeengekomen tijdstippen en tijdsduur van het optreden zijn bindend. Bij eventuele wijzigingen daarin behoudt artiest zich het recht voor deze te weigeren of betaling van meerwerk te bedingen.
13. Het bureau behoudt zich tot twee dagen voor het overeengekomen optreden uitdrukkelijk het recht voor het optreden van de artiest bij de opdrachtgever te annuleren, indien de gecontracteerde artiest op bedoeld tijdstip een televisie-of buitenlands optreden kan verzorgen. In dat geval kan de opdrachtgever geen enkele schadevergoeding van het bureau vorderen.
14. In geval van annulering door overmacht waaronder arbeidsongeschiktheid heeft de opdrachtgever geen enkel recht op schadevergoeding. Het bureau dient ingeval ziekte een getekende doktersverklaring te overleggen en -indien de opdrachtgever daarom verzoekt-een datum voor een vervangend optreden aan te bieden zonder extra administratiekosten voor de opdrachtgever.

4. AANVULLENDE BEPALINGEN INZAKE FESTIVITEITEN, EVENEMENTEN EN (THEATER-) PRODUKTIES
1. Het bureau is gerechtigd gebruik te maken van diensten van derden. De opdrachtgever verklaart met aard van de gecontracteerde diensten van derden bekend te zijn.
2. Inzake een partage-afspraak wordt vanuit de netto-recette afgerekend op een van te voren tussen partijen overeengekomen partageverdeling. De opdrachtgever zal onmiddellijk op het eerste verzoek daartoe van het bureau alle relevante gegevens verschaffen over toegangsprijzen, aantallen bezoekers en (voor zover van toepassing) voorverkoop en reductieregelingen. Partijen hebben recht op 4 gratis toegangsbewijzen tijdens de voorstelling.
3. Inzake een partage/garantie-afspraak betaalt de opdrachtgever minimaal het gegarandeerde bedrag; over de netto-recette boven dit minimaal gegarandeerde bedrag geldt de vooraf afgesproken partage regeling. Tevens gelden dezelfde regels als bij een partage-afspraak.
4. Inzake een suppletie-afspraak betaalt de opdrachtgever de netto-recette vermeerderd met het afgesproken suppletiebedrag tot maximaal de aangeboden uitkoopsom. Tevens gelden dezelfde regels als bij een partage-afspraak.

5. EXTRA ALGEMENE BEPALINGEN
1. Het bureau erkent in de hoedanigheid van (fictief) werkgeverschap, bekrachtigd middels een uitkoopovereenkomst, zorg te dragen voor een deugdelijke salarisadministratie en daarmee verband houdende voorgeschreven wettelijke handelingen, aangiften en afdrachten van loon (belasting) heffing en premies werknemersverzekeringen hierin binnen het kader van de productie-overeenkomst optredende artiesten. In dit verband vrijwaart het bureau de opdrachtgever voor het verrichten van deze handelingen. Het bureau is in het bezit van een InhoudingsPlichtigenVerklaring Artiesten, afgegeven door het Ministerie van Financiën. Deze verklaring wordt op verzoek verstrekt en is ook terug te vinden op onze website. Hiermee vrijwaart burau de opdrachtgever van aansprakelijkheid van Loonbelastingen en Werknemersverzekeringen.
2. Indien tussen bureau en opdrachtgever een netto-gage voor de artiest is overeengekomen dan is de opdrachtgever verplicht tijdig zorg te dragen voor afdrachten aan de betreffende instanties van het werknemers-en het werkgeversaandeel terzake het optreden en tevens om alle administratieve verplichtingen op zich te nemen welke de wetgever daartoe oplegt.
3. Ingeval van overmacht zal de ene partij de andere partij onmiddellijk mondeling en tevens schriftelijk aangetekend binnen 2 x 24 uur daarvan in kennis stellen en daarbij in ieder geval de aard, de tijdsduur en de reden van de overmacht kenbaar maken.
4. Onder overmacht zal ook begrepen zijn: door de overheid bepaalde nationale rouw, gewapende conflicten, gevolgen van een atoom-kernreactie, overstromingen, ziekte of andere arbeidsongeschiktheid van de artiest. Wanneer de overmachtstoestand aanhoudt en het optreden daardoor binnen 30 dagen onmogelijk is, hebben partijen het recht de overeenkomst zonder tussenkomst van een rechter als ontbonden te beschouwen.
5. Al dan niet voorziene stagnatie in de leverantie of prestatie door het bureau schorten deze voor de duur van deze bijzondere omstandigheid op. De opdrachtgever bepaalt alleen en uitsluitend in overleg met het bureau de duur van het uitstel.
6. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient de opdrachtgever zorg te dragen voor betaling van eventueel verschuldigde Buma/ Stemra rechten.

6. GAGES EN ONKOSTEN
1.Tussen partijen overeengekomen prijzen zijn o.a. gebaseerd op vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, premies UWV-verzekeringen, technische en organisatorische kosten en andere factoren welke gelden op de dag van opmaken van de tussen partijen bestaande schriftelijke overeenkomst. Indien voor de levering en/of het optreden verhoging door -al dan niet -voorziene omstandigheden zich voordoet dan is het bureau gerechtigd de prijsverhoging door te berekenen aan de opdrachtgever die de meerprijs gelijktijdig met de uitkoopgage dient te voldoen. Over het algemeen is dit artikel van toepassing door maatregelen van overheidswege zoals wijziging loon-of omzetbelastingtarieven, UWV-premies en benzineaccijns of wegenbelasting.

7. BETALINGEN
1. Het bureau is op ieder moment gerechtigd ter voorfinanciering van het concert/optreden een voorschot in de betaling te vragen van maximaal 100% van de uitkoopsom. Deze betaling dient 14 dagen voor het optreden in bezit te zijn van bureau. Ook ingeval het een festiviteit/evenement betreft is het bureau gerechtigd van de opdrachtgever een voorschot in de betaling te eisen van maximaal 100% van de totale uitkoopsom inclusief BTW en eventuele Buma premie. Indien door de opdrachtgever niet aan de overeengekomen eis inzake voorfinanciering is voldaan, dan behoudt het bureau zich het recht voor zonder rechterlijke tussenkomst het concert of totale evenement in zijn geheel te annuleren.
2. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd enige vordering welke hij op het bureau heeft, of denkt te hebben, te verrekenen met enige door hem aan het bureau verschuldigde factuur inzake een uitkoopsom of een deel daarvan.
3. Het bureau behoudt zich het recht voor bij iedere transactie zekerheidsstelling(-en) te vorderen. Indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven kan hij het verschuldigde op de gestelde datum voldoen of, indien hij naar de mening van het bureau daartoe niet in staat is, desverlangd zekerheid te stellen voor juiste nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever.
4. Indien betaling door de opdrachtgever op de vervaldag niet aan het bureau is geschiedt is de opdrachtgever een rente van 1,5% per maand verschuldigd aan het bureau ingaande de vervaldag tot op het ogenblik dat de betaling plaatsvindt. Vervolgingskosten wegens wanbetaling en gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassokosten, waaronder begrepen kosten van rechtskundige bijstand, alsmede die welke bij vonnis niet geliquideerd worden, komen ten laste van de opdrachtgever waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% van de uitkoopsom bedragen, met een minimum van honderd Euro onverminderd de btw en eventuele proces-en/of executiekosten.
5. Indien de opdrachtgever en/of debiteur met het voldoen van enige factuur meer dan 60 dagen vanaf de factuurdatum in verzuim is, heeft het bureau het recht alle nog lopende overeenkomsten te annuleren of op te schorten. Het bureau behoudt zich onverminderd het recht voor om nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

8. ANNULERING
1. De opdrachtgever dient de annulering direct schriftelijk, aangetekend aan het bureau kenbaar te maken.
2. Indien de opdrachtgever de met het bureau gesloten overeenkomst méér dan 60 dagen voorafgaand aan het evenement annuleert dan is de opdrachtgever tenminste 30% van het overeengekomen factuurbedrag jegens het bureau verschuldigd.
3. Indien de opdrachtgever het met het bureau gesloten contract méér dan 30 dagen en minder dan 60 dagen voorafgaand aan het evenement annuleert dan is de opdrachtgever tenminste 60% van het overeengekomen factuurbedrag jegens het bureau verschuldigd.
4. Indien de opdrachtgever het met het bureau gesloten contract binnen 30 dagen voorafgaand aan het evenement annuleert dan is de opdrachtgever 100% van het factuurbedrag jegens het bureau verschuldigd.
5. Indien er in de bijzondere bepalingen -behorende bij de boekingsovereenkomst -sprake is van afwijkende voorwaarden inzake annulering dan zijn deze afwijkende bepalingen van toepassing.
6. De opdrachtgever vrijwaart het bureau indien tot ontbinding van de overeenkomst is overgegaan volledig voor iedere aanspraak van de artiest en/of de leverancier van goederen (zoals technische apparatuur, decors, podium, enzovoorts) welke voortvloeit uit de overeenkomst met het bureau.

9. GESCHILLEN
1. Alle geschillen welke voortvloeien uit de overeenkomst tussen bureau en opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan een mediator. Indien de bemiddelingspoging van de mediator niet leidt tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing dan zal de kwestie voorgelegd worden aan de bevoegde rechter in het Arrondissement alwaar het bureau is gevestigd.
2. De opdrachtgever is gerechtigd de vordering welke voortvloeit uit de tussen partijen opgemaakte overeenkomst voor te leggen aan de bevoegde rechter in het Arrondissement van de woon-of vestigingsplaats van de opdrachtgever.
3. In alle gevallen waarin de overeenkomst en de daaraan verbonden leveringsvoorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.

10. SCHADEVERGOEDING
1.Afgezien van de door de bevoegde rechter uit de leveringsvoorwaarden toegekende rechten aan (een der) partijen komen ten laste aan de niet veroordeelde partij: de vervolgingskosten, proces-en executiekosten, kosten van rechtskundige bijstand , gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

11. KLACHTEN
1.Reclames worden alleen en uitsluitend door het bureau in behandeling genomen indien deze door de opdrachtgever uiterlijk binnen 24 uur persoonlijk, telefonisch of per email aan het bureau zijn gemeld en bovendien schriftelijk aangetekend binnen 8 dagen zijn bevestigd. Indien niet op deze wijze de reclames kenbaar zijn gemaakt wordt het bureau geacht aan al zijn verplichtingen inzake de overeenkomst te hebben voldaan.

12. AANSPRAKELIJKHEID
1. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan of verlies van optredens-attributen met uitzondering van grove nalatigheid door de artiest en vrijwaart het bureau voor schadeclaims van derden.
2. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan apparatuur veroorzaakt door een optredende storing in de stroomvoorziening voor, tijdens of na afloop van de voorstelling, alsmede voor door het publiek veroorzaakte schade aan optredens-attributen en andere eigendommen van de artiest voor, tijdens of na afloop van de voorstelling.

13. BUMA HEFFING
1. Voor de openbaarmaking van auteursrechten is degene die een artiest laat optreden een vergoeding verschuldigd aan Vereniging Buma op basis van het zgn. Algemeen Tarief. Deze vergoeding bedraagt 7% van de gage. Bureau is namens Vereniging Buma gerechtigd deze vergoeding te incasseren. Indien het bureau, op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever, geen heffing in rekening brengt is de opdrachtgever zelf aansprakelijk voor verantwoording en afdracht van deze premie. Bureau verstrekt graag nadere informatie over deze heffing. Meer informatie is ook te vinden op www.bumastemra.nl.